Latest news

Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 17.08.2022Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 16.08.2022Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAM OF 2022 AUTUMN STREAM ADMISSION OF THE SCHOOL OF ADVOCATES OF RA HAVE BEEN SUMMARIZED

Read More
Image

THE MINUTE OF THE RESULTS OF 03.08.2022 ADMISSION EXAMINATION WRITTEN STAGE IS PUBLISHED

Read More
Image

THE ADMISSION EXAMINATION IS BROADCASTED ONLINE 03.08.2022

Read More